Archive for Term: Thang Máy Tải Hàng

Thế nào là thang máy tải hàng?

Khác với các loại thang máy tải khách mà chúng ta hay gặp, thang máy tải hàng sử dụng chủ yếu để chuyên chở và vận chuyển các loại hàng hóa.Chúng có những tiêu chuẩn nhất định chung và cũng có những tiêu chuẩn đặc biệt riêng tùy thuộc vào loại hàng hóa mà chúng vận chuyển.

Nói chung nhiệm vụ chính là nâng tải các hàng hóa di chuyển qua các tầng trong nhà máy phục vụ cho việc cất trữ, rời kho  hay lưu chuyển sản xuất trong các nhà máy.

Cabin Tải hàng

Kiểu mở cửa thang máy tải hàng FUJI HD

Thông số kỹ thuật thang máy tải hàng

 

 

 

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

0355 690 069